Wtrysk Digifant
Wielopunktowy układ wtryskowy Digifant jest zamontowany w silnikach "BP", "PF" i "PG" (G60, o pojemności 1.8 dm3). na przykład .syncro" Układ wtryskowy oraz układ zapłonowy są podłączone do wspólnego elektronicznego urządzenia sterującego, która otrzymuje wszystkie informacje o chwilowym stanie silnika. Na podstawie tych informacji urządzenie wyznacza wielkość wtryskiwanej dawki paliwa, czas wtrysku oraz optymalne wyprzedzenie zapłonu. Istnieje możliwość regulacji biegu jałowego i stężenia CO. trzeba jednak posiadać odpowiednie doświadczenie w tym zakresie.
W trakcie wszelkich prac przy układzie wtryskowym i układzie zapłonowym należy się stosować do wskazówek podanych niżej.
Obsługa układu wtryskowego
Aby uniknąć okaleczenia ciała, a także uszkodzenia elementów układu wtryskowego, należy się stosować do niżej podanych zaleceń bezpiecznej obsługi. Należy się z nimi zapoznać jeszcze przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy układzie.
■ Nigdy nie dotykać przewodów zapłonowych, kiedy silnik pracuje lub jest
obracany rozrusznikiem
■ Przewody elektryczne układu paliwowego oraz układu zapłonowego wolno odłączać i 7 powrotem przyłączać tylko przy wyłączonym zapłonie.
■ Jeżeli silnik ma być obracany rozrusznikiem bez zamiaru jego uruchomiania, to należy wyciągnąć z rozdzielacza zapłonu przewód środkowy i połączyć go z masą kawałkiem drutu.
■ Jeśli stosuje się zasilacz rozruchowy silnika, nie wolno podłączać napięcia większego niż 16.5 V na dłużej niż jedną minutę.
■ Podczas mycia silnika zapłon musi być wyłączony.
■ Podczas spawania elektrycznego przy nadwoziu odłączać oba przewody akumulatora.
■ W czasie holowania samochodu odłączać zawsze przewód elektryczny od modułu zapłonowego.

Regulacja biegu jałowego

Do regulacji biegu jałowego są potrzebne przyrządy specjalne. Podane niżej wskazówki należy więc traktować jako uzupełniającą pomoc.
■ Doprowadzić silnik do temperatury pracy. Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej muszą być wyłączone, również wentylator chłodnicy nie może pracować. Sprawdzić, Czy wyłącznik przepustnicy działa prawidłowo. Należy w tym celu wyciągnąć wtyczkę z wyłącznika i sprawdzić, czy spowodowało to zmianę prędkości obrotowej biegu jałowego oraz wyprzedzenie zapłonu. Sprawdzić, czy przy włączonym zapłonie zawór stabilizacji biegu jałowego wibruje
i brzęczy. Układ wydechowy musi być szczelny.
■ Podłączyć obrotomierz i analizator spalin zgodnie z instrukcją producenta
Sondę analizatora wkłada się w rurę wydechową lub w rurkę do pomiaru CO. Ta ostatnia znajduje się w komorze silnika obok kolektora wydechowego, poniżej sondy lambda i można ją rozpoznać po błękitnym kapturku. Mocno nasa­dzić wąż analizatora spalin na rurkę, aby nie powstała żadna nieszczelność.
■ Odłączyć przewód odpowietrzający skrzynię korbową od zaworu do regula­cji ciśnienia i zatkać otwór w przewodzie prowadzącym do przewodu dolotowego powietrza (1. rys. 2.191). Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym
■ W przypadku silnika „PG" (G60) należy odłączyć przewód odpowietrzający skrzynie korbową od króćca zaworu do regulacji ciśnienia (1. rys 2.192) i tak ustawić, aby do przewodu mogło wpadać tylko świeże powietrze Uruchomić silnik i zostawić na biegu jałowym. Po około 1 minucie wyciągnąć niebieski wtyk z czujnika temperatury (2). Trzykrotnie zwiększać prędkość obrotową silnika do około 3000 obr/min i powracać do prędkości biegu jałowego.
■ Sprawdzić wyprzedzenia zapłonu przy prędkości 2000...2500 obr/min. Należy w tym celu podłączyć lampę stroboskopową zgodnie z instrukcją prąducenta i skierować jej strumień światła w okienko kontrolne w obudowie koła zamachowego Wyprzedzenie zapłonu powinno być tak ustawione, jak pokazano na rysunku 2.193. Jeśli tak nie jest, zluzować mocowanie rozdzielacza zapłonu i obrócić go tak, aby zapłon został ustawiony prawidłowo.
■ Trzykrotnie zwiększać prędkość obrotową silnika do około 3000 obr/min i powracać do prędkości obrotowej biegu jałowego.
■ Sprawdzić prędkość obrotową i stężenie CO w spalinach. Jeśli parametry te nie są zgodne z podanymi niżej. to należy przeprowadzić odpowiednią regula­cję. Podane w tablicy na stronach 18 i 19 wartości CO obowiązują do wysokości 300 m nad poziomem morza. Na terenach wyżej położonych wartość stężenia CO może być wyższa.
■ W razie potrzeby wyregulować prędkość obrotową wkrętem (rys. 2.194 i 2.195). a stężenie CO wkrętem (2).
■ Ponownie osadzić wtyczkę czujnika temperatury 1 trzykrotnie zwiększyć prędkość silnika do 3000 obr/min, a następnie sprawdzić, czy zmierzone wartości są zgodne z podanymi wyżej. Jeśli nie można uzyskać wymaganego stężenia CO. to należy zlecić do ASO sprawdzenie układu regulacji sondą lambda.

 

 

Rys. 2.192. REGULACJA BIEGU JAŁOWEGO (silnik .PG*)

1 - króciec zaworu do regulacji ciśnienia

2 - czujnik temperatury (niebieski)

Rys. 2.193. KIEDY ZAPŁON JEST WŁAŚCIWIE USTAWIONY, OBA WSKAZANE
STRZAŁKĄ ZNAKI
MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIE NAPRZECIW SIEBIE

Rys 2.194. POŁOŻENIA WKRĘTU REGULACYJNEGO PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ BIEGU JAŁOWEGO (1) ORAZ
WKRĘTU
REGULACYJNEGO STĘŻENIA CO (2) W SILNIKU "PG"

 

 

■ Po zakończeniu regulacji z powrotem podłączyć przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej. Jeśli, teraz zawartość CO w spalinach wzrośnie, to powodem tego będzie rozcieńczenie oleju paliwem. Dłuższa, szybka jazda po autostradzie
spowoduje powrót zawartości CO do wartości normalnej.
■ W silniku „PF" można sprawdzić regulacje lambda. W tym celu odłączyć przewód elastyczny od regulatora ciśnienia przy korpusie przepustnicy (rys. 2.196) . zatkać króciec palcem. Stężenie CO musi na krótko wzrosnąć a następnie zmaleć (z założeniem, że katalizator działa prawidłowo).

Sprawdzanie stabilizacji biegu jałowego
■ Włączyć zapłon. Zawór stabilizacji biegu jałowego (1. rys. 2.197) musi wi­brować i brzęczeć. Jeśli tak nie jest, wyciągnąć wtyczkę z zaworu i sprawdzić rezystancję między stykami zaworu Powinna ona wynosić 3,5...4,5 Ohma. Jeśli jest inna. wymienić zawór na nowy. w przeciwnym razie ponownie osadzić wtyczkę.
■ Wszystkie inne prace wymagają dysponowania przyrządami specjalnymi i należy je zlecić do warsztatu specjalistycznego.
 

 

 

Rys. 2.195. POŁOŻENIA WKRĘTU REGULACYJNEGO PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ BIEGU JA
ŁOWEGO (1) ORAZ WKRĘTU REGULACYJNEGO
STĘŻENIA CO (2) W SILNIKACH "PB" i PF"

Rys. 2.196. SPRAWDZANIE REGULACJI LAMBDA.
W tym należy odłączyć przewód
od regulatora ciśnienia

 

Rys. 2.197. POŁOŻENIE ZAWORU STABILIZACJI BIEGU JAŁOWEGO (1)

 

Sprawdzania elementów układu wtryskowego
Położenie poszczególnych elementów układu pokazano na rysunkach 2.198 – 2.200. Niżej podano kilka wskazówek odnoszących się do poszczególnych rysunków.
■ W przepływomierzu powietrza (5. rys. 2.198) można mierzyć rezystancję między poszczególnymi stykami. Rezystancję czujnika temperatury zasysanego powietrza mierzy się między stykami „1” i „4”. Wartość rezystancji zależy od temperatury zasysanego powietrza. Warsztaty specjalistyczne dysponują tablicami kontrolnymi i mają lepsze warunki przeprowadzania pomiaru rezystancji. Rezystancję potencjometru mierzy się między zaciskami „3” i „4”. Musi ona wynosić 0,5…1.0 kOhma.
■ Podczas montażu króćca wlotu powietrza (13) zwracać uwagę na sposób zabudowy.
■ Gumowy pierścień zabezpieczający (14) jest umocowany do nadwozia.
■ Termostat (17) musi być tak zamontowany, aby mosiężne przyłącze dla przewodu elastycznego znajdowało się u dołu.
■ Przewód elastyczny (18) jest połączony z kolektorem wydechowym i służy do zasysania podgrzanego powietrza. Przewód jest mocowany opaską zaciskową.
■ Przewód elastyczny (22, rys. 2.199) występuje tylko w silniku „PF” i prowadzi do elektrozaworu układu odprowadzania par paliwa. Przed odłączeniem tego przewodu, jak również innych przewodów podciśnieniowych, zwrócić uwagę na jego położenie, aby podczas montażu nie zamienić ich miejscami.
■ W obudowie przepustnicy (6) znajduje się wkręt zderzakowy przepustnicy. Został on ustawiony fabrycznie i nie wolno zmieniać jego położenia.
■ Pierścień uszczelniający typu „o-ring” trzeba zawsze wymieniać, jeśli jego wygląd budzi zastrzeżenia.
■ Czujnik położenia przepustnicy (4) może mieć trzy styki (wersja z mechaniczną skrzynią biegów) lub cztery styki (wersja z automatyczną skrzynią biegów). Czwarty styk łączy czujnik z urządzeniem sterującym automatycznej skrzyni biegów.
 
 

Rys. 2.198. ELEMENTY UKŁADU WTRYSKOWEGO W POBLIŻU FILTRA POWIETRZA.

1. wkład filtru powietrza
2. górna część obudowy filtru
3. śruba 3 N-m
4. uszczelka
5. przepływomierz powietrza
6. wtyczka
7. korek (nie usuwać)
8. wkręt regulacyjny biegu jałowego
9. pierścień "o-ring"
10. opaska zaciskowa
11. przewód dolotowy powietrza
12. przewód elastyczny
13. króciec wlotu powietrza
14. pierścień zabezpieczający
15. dolna część obudowy filtru
16. podkładka gumowa

Rys. 2.199. ELEMENTY UKŁADU WTRYSKOWEGO DIGIFANT PRZY KOLEKTORZE SSĄCYM

1. przewód dolotowy
2. śruba 20 N-m
3. wkręt regulacyjny biegu jałowego
4. czujnik 1.położenia przepustnicy
5. czujnik 2.położenia przepustnicy
6. obudowa przepustnicy
7. uszczelka
8. wspornik cięgła
9. śruba 10 N-m
10. kolektor ssący
11. przewód do serwa hamulców
12. zawór stabilizacji biegu jałowego
13. wspornik blaszany
14. uszczelka
15. wspornik
16. śruba 15 N-m
17. śruba 25 N-m
18. wspornik
19. rurka do pomiaru CO
20. korek
21, 22, 23. przewód
24. trójnik
25. przewód

Rys. 2.200. ELEMENTY UKŁADU WTRYSKOWEGO DIGIFANT PRZY GŁOWICY

1. zawór regulacji ciśnienia
2. wspornik
3. śruba 15 N-m
4. przewód powrotny
5. przewód zasilający czarny
6. śruba 10 N-m
7. wspornik
8. zawór regulacji ciśnienia
9. wtyczka niebieska
10. czujnik temperatury
11. "o-ring"
12. kolektor wtryskiwaczy
13. zespół kabli
14. zabezpieczenie
15. korek
16. wtryskiwacz
17. wkładka wtryskiwacza 20 N-m
18. wtyczka
19. czujnik temperatury czarny
20, 21. przewód

■  Rurka do pomiaru CO w spalinach (19) jest zaopatrzona w korek zamykający (20) i występuje tylko w silniku "PF".  W tym miejscu można sprawdzać stężenie CO w spalinach.
■  Trójnik (24) jest połączony wolnym końcem z zaworem regulującym ciśnienie.
■  Zawór regulacji ciśnienia (8. rys. 2.200) służy do odpowietrzania skrzyni korbowej
■  Zawór (1) reguluje ciśnienie paliwa w zależności od ciśnienia w kolektorze ssącym
■  Wtyczka (9) jest biała i należy do systemu Digifant.
■  Wtyczka (18) jest czarna i połączona ze wskaźnikiem temperatury
■  Czujnik temperatury (19) jest czujnikiem wskaźnika w zestawie wskaźników